Předškolní věk dětí a školní zralost

Období, kdy váš potomek docházel do mateřské školky, se pomalu blíží ke konci a vy se už psychicky připravujete na to, jak jej povedete první den do školy. Jak na to ale připravit samotné dítě? Co všechno by mělo umět před nástupem do školy a jak vůbec zjistit, že je malý předškolák k zasednutí do školní lavice připravený?

Období předškolního věku

Předškolním věkem z hlediska odborného rozumíme vlastně celé období od narození až po nástup na základní školu. Ovšem z hlediska praktického se jedná zejména o období, kdy dítě dochází do mateřské školy, potažmo do jejího posledního ročníku. Věk mezi 3 až 6 lety bývá také často označován jako období hry. Děti se rády sdružují se svými vrstevníky, učí se spolu komunikovat a socializují se prostřednictvím hry.

Co se týče dovedností předškoláka, zvládá především chození na toaletu, dobře rozumí dospělým a je schopen s nimi komunikovat a říct, na co myslí a co potřebuje. Bez problému zvládá všechny možné druhy pohybu od klasické chůze, přes běh a chůzi do schodů, až po skok a hru s míčem. Dítě v předškolním věku je víceméně samostatné a dokáže se pod dohledem rodiče samo obléknout, umýt si ruce, vykoupat se, najíst se a podobně.

V tomto věku je také důležité, abychom rozvíjeli psychomotorické dovednosti. Mezi ty patří kreslení a rozepisování ruky, různé modelování a vyrábění. Kresba předškoláka je již v takové fázi, že lze rozeznat, oč se na obrázku jedná. Dítě je také schopné obrázek docela podrobně popsat.

Docházka do mateřské školy

V České republice je docházka do mateřské školy povinná rok před nástupem do první třídy, tedy přibližně od 5 let. V tomto období je rodič povinen dítě do školky umístit a ponechávat je zde alespoň 4 hodiny denně každý pracovní den (mimo prázdniny a svátky samozřejmě). Díky tomuto nařízení vznikl Rámcový vzdělávací program, podle kterého se musí pedagogové při plánování denních činností řídit.

Děti je tedy třeba v první řadě začlenit do kolektivu a nechat je, aby si našli nejbližší kamarády a zvykly si na denní režim. Na základě již zmíněného Rámcového vzdělávacího programu se pak děti učí činnostem, které jsou nezbytné pro přijetí do školy. Jedná se zejména o samostatnost a práceschopnost. Děti se také učí zapamatovat si dostatečně dlouhé písničky a říkanky, tvary a barvy a rozepisují si ruku pomocí zábavných cvičení.

Příprava dítěte do školních lavic

Není pochyb, že dítě musí být na přechod z mateřské školy na základní školu připraveno. O tom, zda tomu tak je, rozhoduje zejména dětský lékař a dětský psycholog v pedagogicko-psychologické poradně. Dítě musí být v první řadě způsobilé tělesně. Pediatr posoudí motorické schopnosti, vývoj řeči a celkovou stavbu těla a zdravotní stav dítěte.

Důležité jsou i kognitivní schopnosti a zralost v tomto směru. Předškolák musí být schopen naslouchat a udržet pozornost. Zkoumá se také vývoj rozumových schopností – chápání souvislostí, celková orientace ve společnosti a ve světě kolem, vnímání reality, odlišení povinností od zábavy a podobně. Slovní zásoba by již měla být natolik bohatá, že dítě zvládne bez problémů vyjádřit vše, co potřebuje.

Pro doporučení k zahájení školní docházky je také důležité, aby mělo dítě dostatečně rozvinutou osobnost. To lze usoudit ze samostatnosti, schopnosti zařadit se do kolektivu, práceschopnosti a určité míry emoční stability.

Dítě ke školní docházce připravují pedagožky v mateřské škole, jak jsme si již uvedli. Důležitá je však i příprava v rodině. Rodiče by měli ještě před zápisem se svým potomkem o škole hovořit. Je nutné jej seznámit s tím, co čeho vlastně jde. Děti často trpí strachem z neznáma a situace, kdy neví, co se ve škole dělá a co se bude po nástupu dít, může být velmi stresující.

 Kromě toho musí rodiče dbát na rozvoj osobnosti dítěte a jít mu příkladem. Situace řešíme klidně a hovoříme o nich. Podporujeme pozitivní vztahy s jinými dětmi i dospělými a budujeme určitý zdravý respekt k autoritám. Potomka je také důležité připravovat na denní odloučení od rodičů a domova. Dbáme na rozvoj vizuomotoriky a grafomotoriky řeči – toho lze dosáhnout například čtením a sledováním pohádek.

Zápis do školy – co všechno obnáší?

K zápisu do školy se musí dostavit každé dítě, které před začátkem daného školního roku dovršilo věku 6 let, a to bez ohledu na to, zda má či nemá schválený odklad. Zápis do školy pojměte jako slavnostní okamžik, důležitý milník v životě dítěte. Zbavíte jej tak stresu a bude se na tento den těšit.

K zápisu ke školní docházce budete muset vyplnit formulář, který poskytne vámi zvolená škola. Zde zákonný zástupce uvádí údaje o dítěti, jejichž pravdivost stvrzuje svým podpisem a kopií rodného listu. Když jsou formality vyřízeny, můžete se s dítětem dostavit na samotný zápis, jehož konkrétní termín vyhlašují školy s dostatečným předstihem.

Vše obvykle probíhá zábavnou formou a pedagog i dětský psycholog se snaží o budoucím školáčkovi dozvědět co nejvíce formou hry a nenásilného rozhovoru. V tuto chvíli se může pochlubit svými dovednostmi. Umět by mělo například říct své jméno a příjmení, popřípadě také jména ostatních členů rodiny, také adresu nebo alespoň město, ve kterém bydlí. Zeptat se jej mohou i na datum narození. Dále bude školní psycholog či pedagog zkoumat, zda umí dítě udržet pozornost a je dostatečně samostatné. Formou hry pak ukáže, zda umí barvy, tvary, poznat velikosti od nejmenší po největší, rozeznat pod, nad, vedle, před, vzad a podobně.

Pedagog bude také sledovat slovní zásobu dítěte, schopnost skládat smysluplné věty a vyjadřovat své myšlenky. Může jej požádat o přednes krátké básničky. Sledují se i základní společenská pravidla jako je poděkování, pozdrav či prosba.

TIP: Jak vychovat dítě – cíle výchovy

Když dítě není připraveno

V první řadě vás o připravenosti dítěte nejspíš obeznámí učitelé z mateřské školy. Pokud mají obavy, že by váš potomek ještě nástup do první třídy nezvládl, doporučí návštěvu pediatra. Váš dětský lékař svého pacienta prohlédne a krátce s ním pohovoří. Poté vám podle potřeby vystaví žádanku do psychologicko-pedagogické poradny, kde bude dítě vyšetřeno. Není nutné se vyšetření obávat – vše probíhá formou přátelského rozhovoru a krátkých her, kreslení či skládání.

Psycholog pak vydá rozhodnutí o zralosti k zahájení povinné školní docházky. Bylo-li vaše dítě shledáno nezralým, bude se i přesto muset zápisu zúčastnit. Zde jen doložíte, že bude dítě nastupovat s ročním odkladem. Během této doby pak bude dále navštěvovat mateřskou školu, ve které (společně s rodiči v domácím prostředí) vše pěkně dožene a v budoucím školním roce se už může vrhnout na čtení, psaní, počítání!

Od Monika Břešťanská

Milovnice přírody, ekologie a všeho živého s vášní pro kvalitní literaturu a hudbu. Momentálně na mateřské dovolené, ale zároveň studentkou učitelství přírodopisu a českého jazyka. // Instagram