Co je to ADHD a jak k němu přistupovat?

Možná jste se již setkali s názorem, že ADHD je jen výmysl dnešní doby. Jsou to přece jen nevychované děti, které neznají hranice. Jak to tedy s ADHD doopravdy je?

Co je to ADHD

V dnešní době jde o jednu z nejčastěji diagnostikovaných poruch v dětském věku. ADHD je skupina vývojových poruch zahrnujících kombinaci nadměrné aktivity, impulzivity a nepozornosti. Projevy, příčiny i reakce na léčbu jsou různorodé. Každý jedinec s ADHD je jiný. U řady dětí i dospělých může mít porucha negativní vliv na začlenění do běžného života a na kvalitu života. Jsou ale i tací, kteří tyto obtíže nemají. Při posuzování jedince je důležité sledovat příznaky v kontextu jeho vývojové úrovně. Například dospělý jedinec se dokáže soustředit delší dobu než malé dítě.

1. Nepozornost

Abychom mohli mluvit o ADHD, měla by se nepozornost projevovat minimálně šest měsíců. Člověk s nízkou pozorností má problém dokončovat zadané úkoly. Při jejich plnění ho snadno vyruší vnější podněty. Před dokončením ztrácí pozornost a dopouští se zbytečných chyb. Často neposlouchá instrukce. Nedokáže si úkoly a aktivity správně zorganizovat. Někdy tito jedinci ztrácí potřebné věci.

2. Hyperaktivita a impulzivita

Stejně jako u nepozornosti musí příznaky přetrvávat minimálně šest měsíců. Zároveň mají negativní dopad na sociální nebo školní/pracovní aktivity. Jedinec s ADHD má problém zůstat v klidu na jednom místě. Poklepává rukama, nohama. Vstává ze židle, přestože to zrovna není vhodné. Má neustálou potřebu se pohybovat. Často nadměrně mluví a druhým skáče do řeči. Není schopen vyčkat, až na něj přijde řada. 

Příčiny ADHD

Příčiny ADHD nejsou doposud zcela jasné. Jednou z příčin může být vystavení dítěte toxinům ještě před narozením. K tomu dochází například při kouření nebo pití alkoholu v těhotenství. Ne každý případ ADHD je způsoben touto příčinou. U většiny osob s ADHD se vyskytují změny v oblasti anatomie nebo fyziologie mozku. Na rozvoji poruchy se podílí také genetické rizikové faktory. Na projevy má vliv i prostředí.

Projevy podle věkového období

1. Kojenecké období

Často se objevuje porucha základních biorytmů – narušený spánek. Již v tomto období je dítě neklidné, dráždivé a často pláče.

2. Batolecí období a předškolní věk

Děti bývají nadměrně divoké. Reagují nepřiměřeně a často se vztekají. Nevydrží dlouho v klidu – šplhají na nábytek, pořád běhají…

3. Školní věk

Dítě přichází do školy a musí se podřídit režimu. Tento úkol je pro něj velmi náročný. Je nepozorné, což často vede k neúspěchu. V důsledku toho může mít snížené sebehodnocení. Děti mohou být více podrážděné a reagovat agresivně. 

4. Adolescence

Období poznávání sebe sama a zjišťování, kde je naše místo. Jedinci s ADHD mívají pocity sociálního vyčlenění a snížené sebehodnocení. Mohou zkoušet různé návykové látky. Někdy se objevují poruchy chování.

5. Časná dospělost

Někteří jedinci mají problém přizpůsobit se požadavkům společnosti. Selhávají při organizaci práce. Mívají problémy ve vztazích. Jedinci s ADHD patří do rizikové skupiny pro zneužívání návykových látek. Ve vyšší míře se u nich může objevit také kriminalita.

TIP: Zdravý životní styl dětí – jak je motivovat?

Léčba ADHD

Pokud chceme dítěti zajistit pozitivní vyhlídky do budoucnosti, je léčba zásadním krokem. Neléčený jedinec je často vyčleněn ze skupiny vrstevníků a cítí se osamělý. Jeho vztahy s okolím jsou komplikované. Bývá frustrovaný z neúspěchů a jeho možnosti uplatnění jsou výrazně sníženy. 

Při léčbě dochází ke spolupráci lékaře – dětského psychiatra a psychologa. Důležitá je také spolupráce s rodiči a učiteli. Metody a postupy léčby jsou různorodé, stejně jako příznaky a příčiny. Nejčastěji se využívá psychoterapie a předepisování psychofarmak. Je dobré, tyto dva způsoby léčby kombinovat.

1. Psychoterapie

V rámci psychoterapie je mnoho možností léčby. U poruch chování se využívá zejména behaviorální terapie a speciální sociální výcvik. Může jít o terapii skupinovou nebo individuální. Cílem je posílení spolupráce, zvládání projevů ADHD a zlepšení komunikace s okolím. V rámci terapie a poradenství se učí rodiče i učitelé, jak dítěti pomoci poruchu zvládat. 

2. Psychofarmakologie

Jedná se o jednu z nejúspěšnějších metod léčby ADHD. Řada studií prokázala, že užívané léky pozitivně ovlivňují jeho příznaky. Před nasazením léčby je nutné interní a neurologické vyšetření, laboratorní vyšetření a psychologické testy. Dále jsou podstatné informace ze školy a podrobný rozhovor s rodiči i dítětem. 

Od Tereza Líšková

Studentka psychologie a speciální pedagogiky, která svůj volný čas tráví u knížek, dobrého jídla a seriálů. Pokud ji nenajdete doma, nejspíše se toulá přírodou.